Договір приєднання (оферта)

Договір приєднання (оферта)
(П.7 ст.26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», ст.634 Цивільний кодекс України)
ДОГОВІР_________

про надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення

м. Славутич _____ _____________ 20___ р.

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства” (надалі — виконавець), який має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Кучинського Віталія Остаповича, діючого на підставі Статуту затвердженого Виконавчим комітетом Славутицької міської ради від 04.04.2001 № Ю 0010398, з однієї

сторони, і ________________________________________________________

_________________________________________________________________, яка (який) є власником житлового приміщення (будинку садибного типу, квартири) (далі — споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві відповідної якості послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором.
2. Суб’єкти користування послугами:
1) власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени йогосім’ї — ____________;
(кількість осіб)
2.) власник (орендар) нежитлового приміщення_____________________;
3) власник будинку садибноготипута членийогосім’ї — ______________,
(кількість осіб)
наявність у власності тварин, птиці______________________________
(вид, кількість)
наявність у власності транспортнихзасобів_______________________
(тип, кількість)

3. Характеристика об’єкта надання послуг:
1) опалювальна площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу)
___________ кв. метрів ( __________ куб. метрів);
2) площа зелених насаджень, саду, городу (для власників будинків садибного типу) ___________ кв. метрів

4. Характеристика засобів обліку води і теплової енергії:

 

№ пп Вид засобу обліку води і тепловоїенергії Тип засобу обліку води ітеплової енергії Заводський номер Перше показання Місце встанов-лення Примітка
1 Водомір ХВП          
2 Водомір ХВП          
3 Водомір ХВП          
4 Водомір ГВП          
5 Водомір ГВП          
6 Водомір ГВП          
7 Теплолічильник          
8 Теплолічильник          

Тарифина послуги таїх загальна вартість
5. Тарифи на послуги становлять:
1) з централізованого постачання холодної води ____________гривень/куб. метр;
2) з централізованого постачання гарячої води ______________гривень/куб. метр;
3) з централізованого опалення ___________ гривень/кв. метр(гривень/куб. метр);
4) з водовідведення _______________ гривень/куб. метр.
6. Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно знормативами (нормами)споживання на момент укладення цьогодоговору становить гривень, у тому числі за:
централізоване постачання холодної води _______ гривень (за _______куб. метр);
централізоване постачання гарячоїводи _______ гривень (за _______куб. метр);
водовідведення ______ гривень (за _______ куб. метр).
Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення (у разі відсутності засобів обліку) визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.
7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води ітеплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами10-13 Правил надання послуг з централізованого опалення,постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі —Правила).
8. Наявність пільг з оплати послуг: ________________________________________
(назва законодавчого акта)
________________________________________
(відсотків)

Оплата спожитих послуг
9. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежівносяться не пізніше 10 числа місяця, що настає зарозрахунковим.
У разі застосування авансової системи оплати послуг платежівносяться за ____ місяців у розмірі _____________ гривень.
10. Послуги оплачуються готівкою_______________________________.
(готівкою або безготівковій формі)
11. За наявності у квартирі засобів обліку води і тепловоїенергії справляння плати за нормативами (нормами) споживання недопускається, крім випадків, передбачених договором навстановлення засобів обліку.
12. У разі відсутності у квартирі (будинку садового типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за послуги справляється згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.

13. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеняу розмірі, встановленому законом _______відсотків.
15. У разі надання послуг, надання їх в не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розміру плати.
Права та обов’язки сторін
16. Споживач має право на:
1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) отримання в установленому законодавством порядкуінформації про перелік послуг, їх вартість, загальну сумумісячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм)споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх в не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;
5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;
6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;
7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг(якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітряу приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим Договором. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних та якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем у разі необґрунтованості такого звернення;
9) установлення квартирних засобів обліку води і тепловоїенергії та взяття їх на абонентський облік;
10) періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобівобліку, у томучислі демонтаж, транспортування та монтаж;
11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферіжитлово-комунальних послуг;
12) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
13) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання таотримання компенсації за перевищення строків проведенняаварійно-відбудовних робіт;
14) укладення з виконавцем на заміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку.

 

17. Споживач зобов’язаний:
1) оплачувати послуги в установлений договором строк;
2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасово проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також про зміни що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);
3) забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії представників виконавцяза наявності в них відповідного посвідчення для:
— ліквідації аварій — цілодобово;
— встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і теплової енергії — згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сферіжитлово-комунальних послуг;
5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води ітеплової енергії та не втручатися в їх роботу;
6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачуватипеню у встановленому законом та договором розмірі;
7) повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги.
8) своєчасно вживати заходів до усунення виявленихнесправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з йоговини;
9) за власний рахунок проводити ремонт та замінусанітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли зладу з його вини;
10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинкусадибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв таобладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
11) у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;
12) відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.
18. Виконавець має право:
1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачемплати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цимдоговором;
2) вносити за погодженням із споживачем зміни у цей договір, щовпливають на розмір плати за послуги з оформленням додатка до нього;
3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правовихактів у сфері житлово-комунальних послуг;
4) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;
5) доступу в приміщення споживача для ліквідації аварій, утому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого закономпорядку, усунення недоліків у роботі санітарно-технічного таінженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведеннятехнічного та профілактичного огляду і перевірки показаньквартирних засобів обліку води і теплової енергії відповідно дозаконодавства;
6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показаньквартирних засобів обліку води і теплової енергії звернутися доакредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічногостану та метрологічної повірки.

19. Виконавецьзобов’язаний:

1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, а також розміщуються на дошках оголошень в усіх під’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

3) надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщеннівиконавця);

4) контролювати установлені міжповіркові інтервали проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;
5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;
6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;
7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;
8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);
9) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облік квартирних засобів обліку;
10) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт;
11) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;
12) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором;
13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;
14) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному цим договором;
17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору;
19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором;
20) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та цього договору.

Відповідальність сторін

20. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати пені;
3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії;
4) порушення зобов’язань, установлених законодавством і цим договором.
21. Виконавецьнесе відповідальність у разі:

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров’ю, — шляхом відшкодування збитків;
2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників — шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, ______ відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
3) порушення прав споживачів згідно із законодавством;
4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг
від виконавця споживачеві

22. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:

1) у багатоквартирному будинку послуги з:
— централізованого опалення — відгалуження від стояків у межах квартири;
— постачання холодної та гарячої води — після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача;
— водовідведення — зливний отвір санітарно-технічних приладів;
2) у будинку садибного типу — місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі виконавця.

або ненадання послуг та розв’язання спорів
23. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.
У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.
24. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.
25. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.
26. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачів.
27. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі — акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.
28. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
29. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. виконавець зобов’язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.
Форс-мажорні обставини
30. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

Строк дії договору
31. Цей договір укладається на 1 рік і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.
32. Договір може бути розірваний достроково у разі:
зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця;
переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої особи;
невиконання умов договору сторонами договору.
33. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий — у виконавця.
Інші умови
34. п. 31. Припинення дії договору не звільняє споживача від обов’язку повної сплати спожитих послуг.
35. Сторони погоджуються, що до їх договірних правовідносин застосовується строк позовної давності у 5 ( п’ять) років.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж 1581, 2-28-16
Група обліку води: 2-42-65, 2-99-29
Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення: центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства: Київська обласна державна адміністрація, 01196
м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 тел. (044) 286-85-35
Територіальний орган Держспоживстандарту:
Інспекція з питань захисту прав споживачів у Київській області, 01001 м. Київ,
вул. Хрещатик 6, тел. (044) 279-92-62
Структурний підрозділ з питань житлово-комунального господарства місцевої державної адміністрації:
Виконавчий комітет міської ради — Відділ з питань захисту прав споживачів, торгівлі та послуг, м. Славутич Центральна площа, 7 тел. 3-00-11*103

Адреси і підписи сторін

“Виконавець” “Споживач”
КП “УЖКГ” _________________________________
07101, м. Славутич, Київська обл. адреса ___________________________
вул. Військових будівельників, 8 _________________________________
тел.: 3-00-21, тел./факс 2-02-27 телефон _________________________
Директор
__________________________ ________________________________

М.П. (підпис) (підпис)

 

Договір приєднання (оферта)
(П.7 ст.26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», ст.634 Цивільний кодекс України)
ДОГОВІР_________

про надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення

м. Славутич _____ _____________ 20___ р.

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства” (надалі — виконавець), який має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Кучинського Віталія Остаповича, діючого на підставі Статуту затвердженого Виконавчим комітетом Славутицької міської ради від 04.04.2001 № Ю 0010398, з однієї

сторони, і ________________________________________________________

_________________________________________________________________, яка (який) є власником житлового приміщення (будинку садибного типу, квартири) (далі — споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві відповідної якості послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором.
2. Суб’єкти користування послугами:
1) власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени йогосім’ї — ____________;
(кількість осіб)
2.) власник (орендар) нежитлового приміщення_____________________;
3) власник будинку садибноготипута членийогосім’ї — ______________,
(кількість осіб)
наявність у власності тварин, птиці______________________________
(вид, кількість)
наявність у власності транспортнихзасобів_______________________
(тип, кількість)

3. Характеристика об’єкта надання послуг:
1) опалювальна площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу)
___________ кв. метрів ( __________ куб. метрів);
2) площа зелених насаджень, саду, городу (для власників будинків садибного типу) ___________ кв. метрів

4. Характеристика засобів обліку води і теплової енергії:

 

№ пп Вид засобу обліку води і тепловоїенергії Тип засобу обліку води ітеплової енергії Заводський номер Перше показання Місце встанов-лення Примітка
1 Водомір ХВП          
2 Водомір ХВП          
3 Водомір ХВП          
4 Водомір ГВП          
5 Водомір ГВП          
6 Водомір ГВП          
7 Теплолічильник          
8 Теплолічильник          

Тарифина послуги таїх загальна вартість
5. Тарифи на послуги становлять:
1) з централізованого постачання холодної води ____________гривень/куб. метр;
2) з централізованого постачання гарячої води ______________гривень/куб. метр;
3) з централізованого опалення ___________ гривень/кв. метр(гривень/куб. метр);
4) з водовідведення _______________ гривень/куб. метр.
6. Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно знормативами (нормами)споживання на момент укладення цьогодоговору становить гривень, у тому числі за:
централізоване постачання холодної води _______ гривень (за _______куб. метр);
централізоване постачання гарячоїводи _______ гривень (за _______куб. метр);
водовідведення ______ гривень (за _______ куб. метр).
Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення (у разі відсутності засобів обліку) визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.
7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води ітеплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами10-13 Правил надання послуг з централізованого опалення,постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі —Правила).
8. Наявність пільг з оплати послуг: ________________________________________
(назва законодавчого акта)
________________________________________
(відсотків)

Оплата спожитих послуг
9. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежівносяться не пізніше 10 числа місяця, що настає зарозрахунковим.
У разі застосування авансової системи оплати послуг платежівносяться за ____ місяців у розмірі _____________ гривень.
10. Послуги оплачуються готівкою_______________________________.
(готівкою або безготівковій формі)
11. За наявності у квартирі засобів обліку води і тепловоїенергії справляння плати за нормативами (нормами) споживання недопускається, крім випадків, передбачених договором навстановлення засобів обліку.
12. У разі відсутності у квартирі (будинку садового типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за послуги справляється згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.

13. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеняу розмірі, встановленому законом _______відсотків.
15. У разі надання послуг, надання їх в не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розміру плати.
Права та обов’язки сторін
16. Споживач має право на:
1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) отримання в установленому законодавством порядкуінформації про перелік послуг, їх вартість, загальну сумумісячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм)споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх в не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;
5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;
6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;
7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг(якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітряу приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим Договором. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних та якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем у разі необґрунтованості такого звернення;
9) установлення квартирних засобів обліку води і тепловоїенергії та взяття їх на абонентський облік;
10) періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобівобліку, у томучислі демонтаж, транспортування та монтаж;
11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферіжитлово-комунальних послуг;
12) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
13) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання таотримання компенсації за перевищення строків проведенняаварійно-відбудовних робіт;
14) укладення з виконавцем на заміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку.

 

17. Споживач зобов’язаний:
1) оплачувати послуги в установлений договором строк;
2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасово проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також про зміни що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);
3) забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії представників виконавцяза наявності в них відповідного посвідчення для:
— ліквідації аварій — цілодобово;
— встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і теплової енергії — згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сферіжитлово-комунальних послуг;
5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води ітеплової енергії та не втручатися в їх роботу;
6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачуватипеню у встановленому законом та договором розмірі;
7) повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги.
8) своєчасно вживати заходів до усунення виявленихнесправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з йоговини;
9) за власний рахунок проводити ремонт та замінусанітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли зладу з його вини;
10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинкусадибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв таобладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
11) у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;
12) відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.
18. Виконавець має право:
1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачемплати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цимдоговором;
2) вносити за погодженням із споживачем зміни у цей договір, щовпливають на розмір плати за послуги з оформленням додатка до нього;
3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правовихактів у сфері житлово-комунальних послуг;
4) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;
5) доступу в приміщення споживача для ліквідації аварій, утому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого закономпорядку, усунення недоліків у роботі санітарно-технічного таінженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведеннятехнічного та профілактичного огляду і перевірки показаньквартирних засобів обліку води і теплової енергії відповідно дозаконодавства;
6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показаньквартирних засобів обліку води і теплової енергії звернутися доакредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічногостану та метрологічної повірки.

19. Виконавецьзобов’язаний:

1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, а також розміщуються на дошках оголошень в усіх під’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

3) надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщеннівиконавця);

4) контролювати установлені міжповіркові інтервали проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;
5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;
6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;
7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;
8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);
9) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облік квартирних засобів обліку;
10) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт;
11) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;
12) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором;
13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;
14) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному цим договором;
17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору;
19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором;
20) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та цього договору.

Відповідальність сторін

20. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати пені;
3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії;
4) порушення зобов’язань, установлених законодавством і цим договором.
21. Виконавецьнесе відповідальність у разі:

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров’ю, — шляхом відшкодування збитків;
2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників — шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, ______ відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
3) порушення прав споживачів згідно із законодавством;
4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг
від виконавця споживачеві

22. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:

1) у багатоквартирному будинку послуги з:
— централізованого опалення — відгалуження від стояків у межах квартири;
— постачання холодної та гарячої води — після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача;
— водовідведення — зливний отвір санітарно-технічних приладів;
2) у будинку садибного типу — місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі виконавця.

або ненадання послуг та розв’язання спорів
23. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.
У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.
24. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.
25. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.
26. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачів.
27. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі — акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.
28. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
29. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. виконавець зобов’язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.
Форс-мажорні обставини
30. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

Строк дії договору
31. Цей договір укладається на 1 рік і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.
32. Договір може бути розірваний достроково у разі:
зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця;
переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої особи;
невиконання умов договору сторонами договору.
33. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий — у виконавця.
Інші умови
34. п. 31. Припинення дії договору не звільняє споживача від обов’язку повної сплати спожитих послуг.
35. Сторони погоджуються, що до їх договірних правовідносин застосовується строк позовної давності у 5 ( п’ять) років.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж 1581, 2-28-16
Група обліку води: 2-42-65, 2-99-29
Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення: центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства: Київська обласна державна адміністрація, 01196
м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 тел. (044) 286-85-35
Територіальний орган Держспоживстандарту:
Інспекція з питань захисту прав споживачів у Київській області, 01001 м. Київ,
вул. Хрещатик 6, тел. (044) 279-92-62
Структурний підрозділ з питань житлово-комунального господарства місцевої державної адміністрації:
Виконавчий комітет міської ради — Відділ з питань захисту прав споживачів, торгівлі та послуг, м. Славутич Центральна площа, 7 тел. 3-00-11*103

Адреси і підписи сторін

“Виконавець” “Споживач”
КП “УЖКГ” _________________________________
07101, м. Славутич, Київська обл. адреса ___________________________
вул. Військових будівельників, 8 _________________________________
тел.: 3-00-21, тел./факс 2-02-27 телефон _________________________
Директор
__________________________ ________________________________

М.П. (підпис) (підпис)